Ho sentim, no reconeixem l'hotel o la destinació que ens indiques. Pots conèixer el llistat d'hotels i destinacions clicant sobre la icona de la dreta.
L'edat màxima definida per a nens en aquest hotel / destí és de 11 anys, si us plau realitza els canvis necessaris a la teva cerca
HABITACIÓ 1
ADULTS
NENS
TRIA EL TEU HOTEL O DESTINACIÓ
Ho sentim, no reconeixem l'hotel o la destinació que ens indiques. Pots conèixer el llistat d'hotels i destinacions clicant sobre la icona de la dreta.
L'edat màxima definida per a nens en aquest hotel / destí és de 11 anys, si us plau realitza els canvis necessaris a la teva cerca
TRIA EL TEU HOTEL O DESTINACIÓ
TRIA EL TEU HOTEL O DESTINACIÓ
HABITACIÓ 1
ADULTS
NENS
Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del Tractament

CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L. (d'ara endavant, “H10 Hotels”)

NIF: B-62116942

Tel.: 93 430 41 47

Adreça: C/ Numància, 185, 1ª (08034) Barcelona

DPD: BELÉN ARRIBAS

dpo@h10hotels.com

Finalitats del tractament

Tractem les seves dades personals amb les següents finalitats: per poder executar i complir un contracte d'allotjament a l'hotel escollit i/o de serveis complementaris associats al mateix; amb la finalitat d'enviar-li butlletins de notícies i promocions; per enviar-vos notificacions, missatges o enquestes durant la vostra estada a través de la nostra app mòbil; per gestionar les seves targetes de membre i beneficis del Club H10; per gestionar concursos, promocions o enquestes; per oferir-li la informació sol•licitada mitjançant el formulari del Web; amb finalitats de seguretat, mitjançant videovigilància; així com per protegir els nostres drets i interessos legítims i els de tercers i complir amb la legislació aplicable.

Contacta amb H10 Hotels

Carrer de Numància 185, 1º planta

08034. Barcelona, España

+34 934 304 147

h10@h10hotels.com

Ver en google maps
Obtenció de les dades

Ens els proporciona vostè directament quan utilitza els nostres serveis o la nostra web, mitjançant cookies i tecnologies similars. També podem recaptar dades personals de tercers o empreses del grup.

Categories de dades

Recaptem dades personals, com nom i cognoms, document nacional d'identitat o número d'identificació fiscal, data de naixement, gènere, adreça, correu electrònic, telèfon, dades d'ocupació, adreça IP, ubicació, ID del dispositiu, dades bancàries i informació financera i sobre pagaments, dades sobre les seves obligacions. En determinats casos, podrem tractar imatges i dades relatives a la salut.

Legitimació

Amb el seu consentiment; sobre la base d'un contracte, quan les dades són necessàries per a l'execució del contracte; o d'acord amb el nostre interès legítim. En el cas que hàgim de tractar dades relatives a la salut, ho farem amb el seu consentiment; en virtut d'una urgència vital o per raons d'interès públic; en virtut del nostre interès legítim en cas de reclamacions; per garantir el dret a la seguretat i protecció de la salut de l'usuari turístic; sobre la base d'una obligació dictada per l'autoritat competent.

Decisions automatitzades

No duem a terme decisions automatitzades.

Destinataris de les dades

Podem facilitar les seves dades a tercers per a la prestació d'un servei, per a l'execució del contracte d'allotjament i per complir amb la llei aplicable.

Drets

Vostè té dret a: (i) sol•licitar l'accés, la rectificació i la supressió de les seves dades personals que ja no siguin necessàries per al tractament, (ii) limitar el tractament o oposar-se al tractament de les seves dades personals i (iii) sol•licitar que se li proporcioni, a vostè o a un tercer, una còpia de les seves dades personals en format digital.

També pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: dpo@h10hotels.com.

Així mateix, té el dret a presentar una reclamació sobre el tractament de les seves dades personals davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. (www.aepd.es).

Menors

Els menors d'edat no podran fer servir els serveis disponibles a través d'aquest Web sense autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, que seran els únics responsables dels actes que realitzin els menors.

Mesures de seguretat

Hem adoptat les mesures i els nivells de seguretat requerits per l'RGPD adequats per la naturalesa de les dades que són objecte de tractament, si bé Internet no és un mitjà inexpugnable.

Informació detallada sobre protecció de dades

1. Informació detallada sobre protecció de dades

De conformitat amb l'establert pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, “RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals (d'ara endavant, “LOPDGDD”), l'informem que les dades personals facilitades s'han inclòs en un tractament el responsable del qual és CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L., amb domicili social al C/ Numància, 185-1a - 08034 BARCELONA, NIF B62116942, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 32.136, Foli 1, Full B-201.867 Inscripció 1a.


D'ara endavant, CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L. i totes les societats del seu grup empresarial seran denominades, conjuntament, com H10 HOTELS.


En aquest apartat hi ha tota la informació sobre la nostra Política de Privacitat.

Per qualsevol dubte o qüestió relacionada amb aquesta, pot contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades: BELÉN ARRIBAS, dpo@h10hotels.com., o enviar-nos una carta per correu ordinari a l'adreça C/ Numància, 185, 1a 08034 Barcelona.

2. Responsable del tractament de dades

CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L.

NIF: B-62116942

Tel.: 93 430 41 47

Adreça: C/ Numància, 185, 1ª (08034) Barcelona

DPD: BELÉN ARRIBAS

dpo@h10hotels.com


3. Tractament de dades

https://www.h10hotels.com i tots els dominis associats (d'ara endavant, els “Webs”) són una eina d'H10 Hotels.


La seva privacitat és molt important per a nosaltres.


Tractem les seves dades per poder-li prestar els serveis contractats i per a les finalitats descrites en aquest document.


Li aconsellem també que llegeixi la nostra Política de Cookies, perquè conegui l'ús que fem de les dades que recaptem mentre navega per https://www.h10hotels.com o per dominis associats, estigui o no registrat en el nostre sistema.

4. Finalitat del tractament de dades

Tractem les seves dades personals amb les següents finalitats:

 • Per poder executar i complir un contracte d'allotjament a l'hotel escollit;
 • Amb la finalitat d'enviar-li butlletins de notícies i promocions;
 • Per gestionar les seves targetes de membre i beneficis del Club H10;
 • Per gestionar concursos, promocions o enquestes;
 • Per oferir-li la informació sol•licitada mitjançant el formulari del Web;
 • Així com per protegir els nostres drets i interessos legítims i els de tercers i complir amb la legislació aplicable.


De la mateixa manera, tractem les seves dades personals quan:

 • Resulten necessàries per al compliment de les nostres obligacions legals (per exemple, complir amb els deures d'informació davant d'autoritats de supervisió o l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant qualsevol altra autoritat competent, per identificar i prevenir el frau i el blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme i qualsevol altra activitat penal o il•lícita).
 • El tractament és necessari per salvaguardar els nostres interessos legítims en la gestió del nostre negoci, fins i tot en relació amb (i) la gestió i execució del seu contracte d'allotjament incloent-hi, en el seu cas, recobrar deutes; contactar-lo, fins i tot per informar-lo de qualsevol canvi relacionat amb els nostres serveis o la nostra relació contractual; (ii) millorar els nostres productes i serveis; (iii) prevenció d'activitats delictives; (iv) amb finalitats estadístiques i d'investigació de mercat, i per mesurar i comprendre l'efectivitat de la publicitat que fem arribar als usuaris; (v) administrar i millorar les nostres pàgines web, garantir la seguretat i garantir que els continguts siguin presentats de la forma més eficaç en el seu dispositiu, sempre que aquests interessos no siguin contraris als seus interessos i drets; i
 • Amb finalitats de marketing, mitjançant el seu consentiment, que podrà revocar en qualsevol moment.
 • En el cas que hàgim de tractar categories especials de dades, com ara dades relatives a la salut, ho farem amb el seu consentiment; en virtut d'una urgència vital o per raons d'interès públic; en virtut del nostre interès legítim en cas de reclamacions; per garantir el dret a la seguretat i protecció de la salut de l'usuari turístic; sobre la base d'una obligació dictada per l'autoritat competent.


En cas que no ens proporcioni les seves dades personals, no podrem subscriure el contracte amb vostè ni proporcionar-li els nostres productes i serveis.

5. Obtenció de les dades

Recaptem informació i dades personals de les següents formes:

 • Automàticament, quan vostè utilitza la nostra web, els nostres formularis o els nostres productes.
 • Quan ens les proporcionen tercers o empreses del grup.
 • Quan la informació ens la proporciona vostè, per exemple, emplenant les nostres sol•licituds, a les nostres pàgines web, a les xarxes socials, per correu postal, per correu electrònic, per telèfon o per qualsevol altre mitjà o servei.
 • Gran part de la informació automàtica que recaptem es recull mitjançant cookies i tecnologies similars. Per a més informació, consulti la nostra Política de Cookies.

6. Categories de dades

Informació que vostè ens proporciona:


Recollim la informació que ens proporcioni:

 • En fer servir el nostre web, o quan empleni un formulari o sol•liciti un servei, tant si ha proporcionat les dades al nostre personal com a un tercer.
 • Quan notifiqui una incidència, o quan es comuniqui amb nosaltres en relació amb els nostres productes o serveis.
 • Quan faci servir funcions pròpies de les xarxes socials al nostre web, així com quan participi en una promoció, enquesta o qualsevol altra activitat organitzada a través del nostre web o de les nostres xarxes socials; quan participi en un concurs, promoció o enquesta, també amb els nostres socis i a les xarxes socials.


En les circumstàncies descrites, recaptem dades personals, com nom i cognoms, document nacional d'identitat o número d'identificació fiscal, data de naixement, gènere, adreça, correu electrònic, telèfon, adreça IP, ubicació, ID del dispositiu, dades bancàries i informació financera i sobre pagaments, dades sobre les seves obligacions. En determinats casos, podrem tractar imatges i dades relatives a la salut.

Vostè ens garanteix que les dades aportades són seves, vertaderes, exactes, completes i actualitzades.


Informació que recollim sobre vostè automàticament:


Cada vegada que visiti el nostre web, podrem recollir automàticament la següent informació:

 • Dades tècniques, com el tipus de dispositiu, l'adreça IP i el proveïdor d'Internet utilitzat per connectar el dispositiu a la xarxa, dades d'accés, tipus i versió del navegador, zona horària, tipus i versions de plug-ins, plataforma i sistema operatiu, resolució de la pantalla, ubicació, codificació de caràcters.


Informació que rebem de tercers:


Podrem sol•licitar informació sobre vostè a tercers, com per exemple altres empreses del grup, respectant en tot moment la normativa de protecció de dades i, en cas necessari, sol•licitant el seu consentiment previ. Podrem rebre informació sobre vostè:

 • D'altres empreses del grup i d'aquells socis comercials amb els quals col•laborem en els concursos, promocions o enquestes a les quals participi;
 • De socis comercials encarregats de proporcionar serveis tècnics, de pagament i d'entrega, de xarxes publicitàries, de proveïdors analítics, i de proveïdors de recerca quan ens ofereixin serveis;
 • De tercers que comercialitzin els nostres productes i serveis (agències de viatges, operadors turístics, etc.)
 • En qualsevol altre supòsit en el qual hagi acceptat facilitar-nos les seves dades.

7. Decisions automatitzades

No duem a terme decisions automatitzades.

8. Drets

Vostè té dret a: (i) sol•licitar l'accés, la rectificació i la supressió de les seves dades personals que ja no siguin necessàries per al tractament, (ii) limitar el tractament o oposar-se al tractament de les seves dades personals i (iii) sol•licitar que se li proporcioni, a vostè o a un tercer, una còpia de les seves dades personals en format digital.


També pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça dpo@h10hotels.com.


Així mateix, té el dret a presentar una reclamació sobre el tractament de les seves dades personals davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).


Dret d'accés:

Té dret a preguntar-nos sobre les dades personals que tractem sobre vostè i la finalitat i naturalesa del seu tractament, així com a sol•licitar-nos que li proporcionem informació sobre amb qui tenim previst compartir-les (llevat que la llei prohibeixi facilitar aquesta informació). Podrà sol•licitar-nos una còpia de la informació que tractem sobre vostè amb la finalitat de comprovar de quina informació disposem. Aquesta còpia serà gratuïta, sempre que no es tracti de sol•licituds manifestament infundades o excessives, especialment degut al seu caràcter repetitiu.


Dret de rectificació i supressió:

Té dret a demanar-nos que actualitzem, corregim o eliminem (sempre que això no afecti els serveis que proporcionem) les seves dades personals en qualsevol moment. Tingui en compte que podrem rebutjar aquelles sol•licituds que posin en risc la privacitat de tercers, que resultin repetitives o poc raonables, o que requereixin un esforç desproporcionat. No obstant això, sàpiga que estem subjectes a una sèrie d'obligacions legals que ens impedeixen eliminar de manera immediata les seves dades personals. Aquestes obligacions emanen de la legislació contra el blanqueig de capitals, la normativa fiscal i les lleis sobre els drets dels consumidors, entre altres.


Ens haurà d'informar de qualsevol canvi en la informació que ens hagi proporcionat a l'hora de formalitzar el contracte, i si creu que les dades personals que estem tractant sobre vostè no són correctes.


Dret de revocació:

Té dret a renunciar a rebre butlletins de notícies i promocions per correu electrònic, missatges SMS o qualsevol altra informació promocional similar en qualsevol moment, posant-se en contacte amb nosaltres; també podrà esborrar la seva subscripció a aquesta informació. Així mateix, al final de cada correu electrònic de naturalesa comercial, apareixerà un enllaç i si hi accedeix podrà deixar de rebre les nostres promocions. Tingui en compte que els nostres missatges poden contenir informació útil o important sobre els nostres productes, descomptes i altres ofertes que puguin resultar del seu interès.


Dret a la limitació del tractament:

Té dret a sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades personals en els casos que estableix la llei; per exemple, en cas que consideri que el tractament que s'està realitzant és il•lícit (però no vulgui sol•licitar la supressió de les dades), o si entén que el responsable ja no necessita les seves dades personals amb les finalitats per les quals foren recaptades, però vostè els necessita per a la formulació, exercici o defensa de les seves reclamacions.


Dret de portabilitat:

Així mateix, té dret a rebre una còpia de les dades personals que l'incumbeixen i que ens hagi proporcionat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a que transmetem aquestes dades a un altre Responsable del Tractament. Tingui en compte que rebutjarem l'exercici del dret o no entregarem la informació si aquesta afecta negativament a les llibertats i drets de tercers. Aquesta còpia serà gratuïta, sempre que no es tracti de sol•licituds manifestament infundades o excessives, especialment degut al seu caràcter repetitiu.


Dret a reclamar davant l'autoritat:

Té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas de considerar que el tractament de les seves dades personals no es correspon amb la legalitat vigent.

9. Conservació de les dades

Podrem conservar les seves dades personals fins i tot després que hagi deixat de ser client nostre, per garantir els nostres interessos jurídics en cas de litigi amb el client, o si així ho estableix la llei. No obstant això, conservem les dades personals durant el temps estrictament necessari, tenint en compte la finalitat amb la qual es van recaptar les dades, que sol ser normalment per complir amb les nostres obligacions contractuals, exercir els nostres interessos legítims o per complir amb els terminis de conservació de dades exigits per la llei.

10. Destinataris de les dades; cessions i transferències internacionals de dades

Podrem comunicar les seves dades a altres empreses del grup a escala interna i amb propòsits administratius o d'execució del contracte.


Podrem comunicar les seves dades a altres empreses del grup i a alguns tercers si així es requereix per complir amb les nostres obligacions contractuals i per a la resta de finalitats enunciades en aquesta política.


També podrem cedir-los a qui col•labori amb la nostra activitat comercial, allotjant i desenvolupant els nostres Webs, realitzant avaluacions de riscos, detectant possibles fraus, realitzant activitats de recobrament, oferint atenció al client, recolzant-nos en la lluita contra el frau, proporcionant analítiques sobre l'ús dels nostres serveis, i ajudant-nos en les nostres activitats de marketing.


Sempre que la llei ens obligui, podrem facilitar informació sobre la seva utilització dels nostres serveis i les visites realitzades als nostres Webs, quan creguem de bona fe que necessitem proporcionar aquesta informació per protegir els nostres drets, la seva seguretat i la d'altres, evitar i investigar fraus, o contestar a un requeriment governamental.


En cas d'incompliment total o parcial dels compromisos adquirits per part seva, podrem transferir les dades corresponents als seus passius pendents a empreses dedicades al recobrament de deutes i a oficines de crèdit, així com a empreses de serveis jurídics.


Podrem compartir les seves dades personals amb els proveïdors de recerca i analítiques que ens ajuden a millorar i optimitzar els Webs.


Quan cedim dades, ens comprometem a garantir que el receptor compta amb les mateixes mesures de seguretat d'emmagatzematge i tractament de dades personals que nosaltres.


Les seves dades personals es tractaran, emmagatzemaran i transferiran a tercers de la forma i amb l'abast establerts en aquesta Política de Privacitat, en el(s) contracte(s) firmat(s) i en els consentiments que hagi atorgat.


Els destinataris esmentats en aquesta política de privacitat poden estar ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu; en aquest últim cas, estan degudament legitimades les transferències internacionals de dades mitjançant clàusules contractuals tipus o un altre mecanisme o garantia anàlegs.

11. Principals tractaments: finalitats, base legal i altres informacions

11.1. Per poder executar i complir un contracte d'allotjament a l'hotel escollit

Base legal


 • Relació contractual per a la prestació del servei sol•licitat.

Destinataris


 • Les seves dades poden cedir-se a empreses del grup H10 HOTELS per a l'execució del contracte; també poden cedir-se a tercers per a la prestació d'un servei al Responsable del Tractament. Pot obtenir informació addicional sobre aquests destinataris contactant amb dpo@h10hotels.com.

Transferències internacionals


 • Els destinataris esmentats en aquesta política de privacitat poden estar ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu; en aquest últim cas, estan degudament legitimades les transferències internacionals de dades mitjançant clàusules contractuals tipus o un altre mecanisme o garantia anàlegs.

Termini de conservació


 • Les seves dades seran conservades durant el termini que resulti de la legislació aplicable, per a l'atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals. No obstant això, podran conservar-se més temps amb finalitats d'arxiu històric o estadístic, llevat que s'exerceixi oposició i/o cancel•lació.

11.2. Amb la finalitat d'enviar-li butlletins de notícies i promocions o notificacions

Base legal • Consentiment atorgat per vostè amb tal finalitat. Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquesta mena d'enviaments enviant un correu electrònic a l'adreça dpo@h10hotels.com indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".
 • En cas de ser client i utilitzar l'app mòbil, H10 HOTELS podrà enviar-vos notificacions, missatges o enquestes durant la vostra estada a través d'aquesta app i contactar-vos per oferir-vos els nostres serveis, entre d'altres, enviant-vos les newsletters o els butlletins de notícies al correu electrònic. En qualsevol moment, podreu oposar-vos a aquest tipus d'enviaments enviant un correu electrònic a l'adreça dpo@h10hotels.com i indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ".

Destinataris • Les seves dades poden cedir-se a empreses del grup H10 HOTELS per a l'execució del contracte; també poden cedir-se a tercers per a la prestació d'un servei al Responsable del Tractament. Pot obtenir informació addicional sobre aquests destinataris contactant amb dpo@h10hotels.com.

Transferències internacionals • Els destinataris esmentats en aquesta política de privacitat poden estar ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu; en aquest últim cas, estan degudament legitimades les transferències internacionals de dades mitjançant clàusules contractuals tipus o un altre mecanisme o garantia anàlegs.

Termini de conservació • Les seves dades seran conservades durant el termini que resulti de la legislació aplicable, per a l'atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals. No obstant això, podran conservar-se més temps amb finalitats d'arxiu històric o estadístic, llevat que s'exerceixi oposició i/o cancel•lació.

11.3. Per gestionar les seves targetes de membre i beneficis del Club H10

Base legal


 • Relació contractual per a la prestació del servei sol•licitat, encara que tingui caràcter de gratuïtat.

Destinataris


 • Les seves dades poden cedir-se a empreses del grup H10 HOTELS per a l'execució del contracte; també poden cedir-se a tercers per a la prestació d'un servei al Responsable del Tractament. Pot obtenir informació addicional sobre aquests destinataris contactant amb dpo@h10hotels.com.

Transferències internacionals


 • Els destinataris esmentats en aquesta política de privacitat poden estar ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu; en aquest últim cas, estan degudament legitimades les transferències internacionals de dades mitjançant clàusules contractuals tipus o un altre mecanisme o garantia anàlegs.

Termini de conservació


 • Les seves dades seran conservades durant el termini que resulti de la legislació aplicable, per a l'atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals. No obstant això, podran conservar-se més temps amb finalitats d'arxiu històric o estadístic, llevat que s'exerceixi oposició i/o cancel•lació.

11.4. Per oferir-li la informació sol•licitada mitjançant el formulari del Web

Base legal


 • Interès legítim d'H10 HOTELS per atendre als requeriments d'informació a través del Web.

Destinataris


 • Les seves dades poden cedir-se a empreses del grup H10 HOTELS sobre la base legal del nostre interès legítim d'atendre a la seva sol•licitud d'informació. Pot obtenir informació addicional sobre aquests destinataris contactant amb dpo@h10hotels.com.

Transferències internacionals


 • Els destinataris esmentats en aquesta política de privacitat poden estar ubicats dins o fora de l'Espai Econòmic Europeu; en aquest últim cas, estan degudament legitimades les transferències internacionals de dades mitjançant clàusules contractuals tipus o un altre mecanisme o garantia anàlegs.

Termini de conservació


 • Les seves dades seran conservades durant el termini que resulti de la legislació aplicable, per a l'atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals. No obstant això, podran conservar-se més temps amb finalitats d'arxiu històric o estadístic, llevat que s'exerceixi oposició i/o cancel•lació.
Les nostres marques