Ho sentim, no reconeixem l'hotel o la destinació que ens indiques. Pots conèixer el llistat d'hotels i destinacions clicant sobre la icona de la dreta.
L'edat màxima definida per a nens en aquest hotel / destí és de 11 anys, si us plau realitza els canvis necessaris a la teva cerca
HABITACIÓ 1
ADULTS
NENS
TRIA EL TEU HOTEL O DESTINACIÓ
Ho sentim, no reconeixem l'hotel o la destinació que ens indiques. Pots conèixer el llistat d'hotels i destinacions clicant sobre la icona de la dreta.
L'edat màxima definida per a nens en aquest hotel / destí és de 11 anys, si us plau realitza els canvis necessaris a la teva cerca
TRIA EL TEU HOTEL O DESTINACIÓ
TRIA EL TEU HOTEL O DESTINACIÓ
HABITACIÓ 1
ADULTS
NENS

Vostè té informació veraç sobre la comissió d'algun delicte o d'alguna infracció greu o molt greu en algun dels hotels o de les societats del nostre grup?


El grup H10 Hotels posa a la seva disposició diversos canals perquè pugui denunciar els fets, alhora que li garanteix total confidencialitat i l'absoluta protecció davant qualsevol mena de represàlies.

Qui pot denunciar?

Qualsevol persona que mantingui o que hagi mantingut qualsevol mena de vincle amb el grup H10 Hotels.


Així, doncs, poden ser «informants»: els treballadors de qualsevol de les nostres empreses, autònoms, col·laboradors professionals, socis, executius, dependents dels nostres contractistes o proveïdors, extreballadors, exsocis, exadministradors o apoderats; becaris; aspirants en processos de formació o de selecció.

Com puc presentar una denúncia?

Per correu postal, enviant-nos una carta a l'atenció del «Responsable del Sistema d'Informació Interna d'H10 HOTELS», al carrer de Numància, 185, 1r, 08034 Barcelona.


Per correu electrònic, enviant-nos un correu electrònic a l'adreça canal.denuncias.internas@h10hotels.com


A través de la nostra bústia de veu, trucant al nostre telèfon (+34) 93 405 34 12.

He de donar les meves dades?

Tot i que per verificar els fets i sol·licitar-li informació addicional o mantenir-lo al dia sobre el curs de les investigacions és aconsellable que ens faciliti el seu nom, adreça, DNI i un número de telèfon o compte de correu electrònic de contacte, vostè té dret a presentar la seva denúncia de manera anònima. Nosaltres també la investigarem.

Quins fets es poden denunciar?

El nostre canal de denúncies NO és un lloc per formular queixes o reclamacions. Si ho fa, les comunicacions s'arxivaran.


Es tracta d'un CANAL RESTRINGIT, pensat per informar de fets especialment greus, perquè poden significar la comissió d'un delicte o d'una infracció administrativa, greu o molt greu, i sobre els quals l'informant ha de tenir el convenciment cabal que són certs.


A més a més, els fets s'han d'haver produït en l'àmbit laboral o professional de la nostra activitat. Si es tracta de fets aliens a nosaltres, s'han de denunciar davant les autoritats policials, administratives o judicials que siguin competents.


Si el denunciant actua tot i saber que la seva informació és inversemblant o manifestament falsa, o si la raó de la seva denúncia fos difamar la persona o l'entitat denunciada, no tindrà cap dret de protecció i el grup H10 Hotels podrà denunciar-lo i exigir-li responsabilitats.

Com es tramitaran les denúncies?

El grup H10 Hotels té designat un «Responsable del Sistema Intern d'Informació». Ell serà l'única persona que tindrà accés a la denúncia i qui s'encarregarà d'investigar-la.


La tramitació de la investigació es farà amb la màxima reserva i amb plenes garanties de confidencialitat. El denunciat i la resta de persones afectades per la denúncia no tindran accés a la identitat del denunciant.


Si el denunciant designa un domicili, telèfon o adreça de correu electrònic on rebre comunicacions, se l'informarà sobre l'admissió o la inadmissió a tràmit de la seva denúncia i sobre la decisió que s'adopti al final de la investigació.


En cas que la investigació evidenciï la comissió d'un delicte, s'haurà de donar trasllat dels fets a la Fiscalia o a l'autoritat judicial. Si es tracta d'una infracció administrativa greu o molt greu, se n'informarà les autoritats competents.


Independentment del fet que pugui fer servir els nostres canals interns d'informació, el denunciant sempre podrà també optar per utilitzar, de manera conjunta o alternativa, els canals externs habilitats per l'Administració de Justícia o les autoritats administratives competents.

Quina protecció tindrà el denunciant?

Totes les persones que facin servir de bona fe els nostres canals interns de denúncia tindran dret a ser protegits, sempre que els fets denunciats no siguin inversemblants o notòriament falsos.


La protecció dels denunciants inclourà, en tot cas, el seu dret que no es reveli la seva identitat als denunciats ni als altres afectats per la seva denúncia.


El grup H10 Hotels garanteix que cap denunciant patirà represàlies a causa dels actes de comunicació o denúncies que faci a través dels nostres canals interns o que, si escau, hagin formulat davant l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI) o que hagin estat objecte de revelació pública en els termes de la Llei 2/2023. Aquest dret de protecció serà extensiu als seus familiars i propparents, i a aquelles entitats amb les quals el denunciant mantingui alguna mena de vinculació.


Els tractaments de dades que es duguin a terme en compliment de la Llei 2/2023 queden emparats en el compliment d'aquesta obligació legal, on tenen la seva base de legitimació. Addicionalment, la norma estableix una presumpció de licitud per al tractament de categories especials sobre la base de l'interès públic essencial..


En compliment de la legislació de protecció de dades, també s'informa tots els interessats que la seva identitat es reservarà i que no es comunicarà a les persones a les quals fan referència els fets revelats ni a tercers, llevat d'obligació legal.


El denunciant i qualsevol interessat pot exercir el seu dret d'accés, rectificació, limitació, supressió i portabilitat de les seves dades personals d'acord amb la normativa vigent. En consideració a l'obligació de reserva esmentada en el paràgraf anterior, alguns d'aquests drets es podran complir amb certes limitacions, per exemple, pel que fa al dret d'accés o d'oposició.


Així mateix, només les persones de l'empresa designades a aquest efecte podran accedir a les dades que estan dipositades en el Sistema Intern d'Informació. De la mateixa manera, les comunicacions d'aquestes dades a tercers quedaran limitades d'acord amb allò que estableix la llei.


Les dades només es podran conservar durant el temps que sigui imprescindible per decidir sobre la procedència d'iniciar una investigació o no. En qualsevol cas, un cop transcorreguts tres mesos des de la recepció de la comunicació sense que s'hagin iniciat actuacions d'investigació, se suprimiran les dades personals, llevat que l'objectiu de conservar-les sigui deixar evidència del funcionament del Sistema Intern d'Informació, cas en el qual les dades seran anonimitzades.

Les nostres marques